Requisits

CRITERIS DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ

 

 Podran presentar candidatura per tal de ser adjudicataris d’una parcel·la les persones o col·lectius que demostren la seua vinculació amb el barri, esser socis de l’Associació de Veïns de Benimaclet i manifesten la voluntat d’utilitzar les parcel·les segons la normativa que ací es concreta.

La documentació que haurà presentar cada candidatura serà:

 

1. Fotocopia del DNI.

2. Model d’inscripció com a soci/a de l’Associació de Veïns de Benimaclet correctament emplenada (en cas de que no fora soci/a en aquest moment).

3. Model de sol·licitud (veure annexos) correctament emplenada.

4. Fotocopia justificant del pagament del 50 % de les despeses previstes.

 

La documentació caldrà presentar-la a la Junta Directiva de l’Associació de Veïns dins el termini que es marque a la publicitat de la convocatòria.
Una vegada adjudicada la parcel·la, cada usuari, emplenarà un document (on hi figuraran amb nom, cognoms i fotocopia del DNI) obligant-se al compliment de les normes d’ús i funcionament que posteriorment es detallen. No es permet la presentació de mes d’una sol·licitud per cada persona, a l’exclusió automàtica d’aquestes sol·licituds duplicades.

 

Una vegada adjudicada la parcel·la, cada usuari, emplenarà un document (on hi figuraran amb nom, cognoms i fotocopia del DNI) obligant-se al compliment de les normes d’ús i funcionament que posteriorment es detallen. No es permet la presentació de mes d’una sol·licitud per cada persona, a l’exclusió automàtica d’aquestes sol·licituds duplicades.

 

Els adjudicataris hauran de comunicar a la Junta Directiva de l’Associació de Veïns de manera immediata i per escrit de qualsevol canvi en les circumstàncies comunicades en la sol·licitud presentada, i de manera especial en la informació sobre el domicili i l’adreça electronica a efectes de comunicación.