Reglament

REGLAMENT DE L’HORT VEÏNAL HORTS URBANS DE BENIMACLET

page1image1112

l.- OBJECTE

 

L’objecte d’aquest reglament es establir les normes que regiran l’ús temporal de les parcel·les de l’Hort Veïnal situat al PAI de Benimaclet Est, en lo referent al seu funcionament.

 

2.- CRITERIS DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ

 

 Podran presentar candidatura per tal de ser adjudicataris d’una parcel·la les persones o col·lectius que demostren la seua vinculació amb el barri, esser socis de l’Associació de Veïns de Benimaclet i manifesten la voluntat d’utilitzar les parcel·les segons la normativa que ací es concreta.

La documentació que haurà presentar cada candidatura serà:

 

1. Fotocopia del DNI.

2. Model d’inscripció com a soci/a de l’Associació de Veïns de Benimaclet correctament emplenada (en cas de que no fora soci/a en aquest moment).

3. Model de sol·licitud (veure annexos) correctament emplenada.

4. Fotocopia justificant del pagament del 50 % de les despeses previstes.

 

La documentació caldrà presentar-la a la Junta Directiva de l’Associació de Veïns dins el termini que es marque a la publicitat de la convocatòria.
Una vegada adjudicada la parcel·la, cada usuari, emplenarà un document (on hi figuraran amb nom, cognoms i fotocopia del DNI) obligant-se al compliment de les normes d’ús i funcionament que posteriorment es detallen. No es permet la presentació de mes d’una sol·licitud per cada persona, a l’exclusió automàtica d’aquestes sol·licituds duplicades. 

Una vegada adjudicada la parcel·la, cada usuari, emplenarà un document (on hi figuraran amb nom, cognoms i fotocopia del DNI) obligant-se al compliment de les normes d’ús i funcionament que posteriorment es detallen. No es permet la presentació de mes d’una sol·licitud per cada persona, a l’exclusió automàtica d’aquestes sol·licituds duplicades.

 

Els adjudicataris hauran de comunicar a la Junta Directiva de l’Associació de Veïns de manera immediata i per escrit de qualsevol canvi en les circumstàncies comunicades en la sol·licitud presentada, i de manera especial en la informació sobre el domicili i l’adreça electronica a efectes de comunicación.

3.- COMPROMISOS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BENIMACLET

 

L’Associació de Veïns de Benimaclet es compromet a col·laborar amb la Gestora per a deixar les parcel·les a disposició dels adjudicataris en condicions suficients per al seu cultiu amb dret d’aigua col·lectiu sotmès a les condicions de funcionament de la Reial Sèquia de Mestalla. També es compromet a fer les gestions administratives necesaries per al bon funcionament de l’Hort, i a demanar la instal·lació en les proximitats d’un aparcament per a bicicletes.

 

4.- FUNCIONS I OBLIGACIONS DE LA GESTORA 

 

La Gestora es renovarà als dos anys de mandat, podent la Junta Directiva de l’Associació de Veïns convocar l’elecció de nova gestora a petició fonamentada del 25% dels adjudicataris de les parcel·les.

La Gestora anomenarà entre els seus membres un coordinador, el qual farà de enllaç amb la Junta Directiva de l’Associació de Veïns.

 

Un dels objectius estatutaris de la gestora serà vetlar pel compliment de les normes establides al reglament i assumides per cadascun dels usuaris a l’hora d’acceptar l’adjudicació. També regularà l’accés a les parcel·les a aquelles persones no incloses en la sol·licitud d’adjudicació. Qualsevol decisió que implique una derrama económica serà consultada per la Gestora als adjudicataris de les parcel·les.

5.- NORMES DE FUNCIONAMENT

 

A cada parcel·la li correspon un número que està reflectit en el plànol que s’adjunta i que és el que serà vàlid a l’hora de elegir la parcel·la.
L’accés d’entrada a les parcel·les estarà sempre lliure de vehicles a motor els quals no podran estacionar a aquesta zona mes que el temps just per realitzar les operacions de càrrega i descàrrega.

La separació entre parcel·les es farà per mig d’un cavalló. No podran establir-se bardisses entre parcel·les, encara que sí entre la parcel·la global i els camps limítrofs. Per al manteniment d’aquestes bardisses, les quals conformaran una infraestructura comuna, la Gestora presentarà una proposta tècnica consensuada, la qual haurà de ser prèviament autoritzada per la Junta Directiva de l’Associació de Veïns.

Les parcel·les hauran d’estar cultivades de manera permanent dins el període agrícola. El no cultiu durant sis mesos, o no participar en les tasques de manteniment i neteja de les zones comunes dura aparellada la resolució immediata de l’adjudicació.

En tot moment els adjudicataris hauran de comportar-se de manera respectuosa, no només amb el medi ambient sinó també amb el veïnat de les parcel·les, la Gestora i els representants de l’Associació de Veïns.
Serà obligació dels usuaris/es el tancament i l’obertura de les instal·lacions, la neteja dels viaris i de les instal·lacions comunes, les quals hauran d’estar netes i lliures d’obstacles i permetre el pas en tot moment.

 

6.- NORMES D’ÚS REFERENTS A LES PARCEL·LES I ALS CULTIUS
Les parcel·les estan destinades a cultius hortícoles o florals. Queda exclosa la plantació d’arbusts o arbres sense l’aprovació expressa de la Gestora.
No es podrà modificar el traçat original de les parcel·les, ni unir-les a parcel·les limítrofs. Tampoc es permet el tancament amb elements inerts: tancaments de qualsevol tipus, pedres, rajoles, blocs o elements constructius del tipus que siguen.
Cada usuari té l’obligació de mantenir la parcel·la en bon estat i tornar-la en finalitzar l’adjudicació amb un aspecte d’ordre i bona neteja. Els productes obtinguts dels horts no podran ser venuts en el mercat, ja que s’entén que estan destinats al consum familiar.
No es permetrà la instal·lació d’encoixinats plàstics o d’altre material no vegetal situats directament sobre el sol destinats a minimitzar la competència de les males herbes. També esta prohibida la col·locació de mantes tèrmiques sintètiques amb la finalitat que contribueixquen a l’acceleració dels cultius.
La implantació de tunèls plàstics o altres estructures o elements de sistemes de cultiu forcat requeriran el consentiment previ de la Gestora.
Es permetrà en les parcel·les un punt de compostatge.

 

El fem es dipositarà, correctament classificat, en un punt net pròxim creat amb aquesta finalitat. Les parcel·les estaran lliures de brutícia.

 

 

L’ús de productes autoritzats per al cultiu d’hortalisses i/o plantes de flor seran els autoritzats en l’agricultura ecològica.

 

Queda expressament prohibida la utilització de productes químics residuals i herbicides.

 

S’evitarà com a criteri general el cultiu d’espècies al·lòctones amb grans requeriments hídrics.

 

7.- HORARI 

 

En cas de necessitat d’establir un horari d’utilització de les parcel·les serà la Gestora qui ho determine, i en tot cas es realitzarà en funció del major aprofitament de les hores de llum solar.

 

ANNEXOS (aprovats en assemblea celebrada el 12 de novembre de 2013)

 

ANNEX I. ZONES COMUNS DELS HORTS

 

Són les següents:

 

1. Zona comú d’accès als horts, esplanada i muntanya.
2. Zones comunes de pas:
– Les sendes junt a la tanca metàl·lica, inclòs el muret de la sèquia de reg i l’espai entre aquesta i la tanca metàl·lica

 

 

– La senda o camí central divisori dels horts.

 

La senda al peu de la muntanya.

 

 

3. Zones comuns de reg:

 

– Séquia d’obra interior dels horts.

 

– Séquia curta.
– Séquia llarga.
– Séquia descoberta exterior.
Totes les parcel·les limiten i tenen el seu accès des d’una zona comú de pas.
Totes les parcel·les limiten i tenen entrada d’aigua des d’una zona comú de reg.
No són zones comunes de pas els cavallons entre parcel·les i, especialment, els cavallons que delimiten les séquies curta i llarga

 

 

Els usos i instal·lacions que la Gestora decideixca establir a les zones comunes hauran de comptar amb l’autorització prèvia de la Junta Directiva de la Associació de Veïns.

 

 

Descarrega el reglament Horts Urbans Benimaclet (Març 2014)