Normativa per a l´ús de la zona comuna

Normativa per a l ́ús zona comuna
Horts Urbans de Benimaclet

Abril 2019

La zona comuna estarà disponible per a totes aquelles persones que la desitgen utilitzar, amb l’única condició de respectar unes mínimes normes de convivència:

1°-Portar la llenya que vagen a utilitzar en el cas de desitjar fer foc.


2°-Retirar absolutament tot el que hagen portat.


3°-No deixar cap resta de menjar, ni donar-li-la als gats de l’hort.


4°-Deixar-ho tot tan ordenat i net com estava quan van arribar.


5°-Impedir que els xiquets entren en qualsevol altra parcel·la que no siga la seua.

6°-No deixar mascotes soltes.

7°-A partir de les 22.00 hores es reduirà el volum de la música i a partir de les 24:00 h. es llevarà totalment i es baixarà el volum de veu, que puga ocasionar molèsties i protestes del veïnat.

No obstant, és indispensable que la sol·licitud la realitze el titular d’alguna de les nostres parcel·les com a responsable o garant.

Dita sol·licitud s’efectuarà través de la següent direcció d’E-Mail:“huerto.benimaclet@gmail.com”Indicant: data, hora, nombre de persones i tipus d’esdeveniment.
Des de la gestora respondrem donant-nos per assabentats i facilitant la informació existent fins a aqueix moment, però en cap cas s’admetran reserves com a tal.

Si hi haguera més demandes per a una mateixa data, es comunicarà la situació a tots els peticionaris tenint en compte que els acords i les decisions preses serà assumpte exclusivament de les parts afectades

La zona común estará disponible para todas aquellas personas que la deseen utilizar, con la única condición de respetar unas mínimas normas de convivencia:

1°-Traer la leña que vayan a utilizar en el caso de desear hacer fuego.

2°-Retirar absolutamente todo lo que hayan traído.

3°-No dejar ningún resto de comida/bebida, ni dársela a los gatos del huerto.

4°-Dejarlo todo tan ordenado y limpio como estaba cuando llegaron.5°-Impedir que los niños entren en cualquier otra parcela que no sea la suya.

6°-No dejar mascotas sueltas.

7o-A partir de las 22:00 horas se reducirá el volumen de la música y a partir de las 24:00 h. se quitará totalmente y se bajará el volumen de voz que pueda ocasionar molestias y protestas del vecindario.

No obstante es indispensable que la solicitud la realice el titular de alguna de nuestras parcelas como responsable o garante.

Dicha solicitud se deberá efectuar través de la siguiente dirección de E-Mail: huerto.benimaclet@gmail.com Indicando: fecha, hora, número de personas y tipo de evento.

Desde la gestora responderemos dándonos por enterados y facilitando la información existente hasta ese momento, pero en ningún caso se admitirán reservas como tal.

Si hubiera más demandas para una misma fecha, se comunicará la situación a todos los peticionarios teniendo en cuenta que los acuerdos y las decisiones tomadas será asunto exclusivamente de las partes afectadas.