Memòria Horts

Descarrega el document Memòria dels Horts

Descarga el documento Memoria de los Huertos

Memòria del Projecte “Horts Veïnals”
1.-OBJECTE.
Aquesta memòria té per objecte establir el marc normatiu general del projecte denominat “Horts Veïnals de Benimaclet”, amb una superfície total en l’actualitat de 4.513,14 m2, mitjançant l’adjudicaciótemporal de les parcel·les en règim de cessió d’ús.
L’ús dels Horts està destinat a l’oci i esbarjo dels veïns i veïnes de Benimaclet, podent usar-les com a parcel·les de cultiu seguint els preceptes mínims de l’agricultura ecològica, tenint com a objectius principals:

La promoció i difusió de l’agricultura com a eina de coneixement i respecte del mitjà local i global.

La posada en valor del saber de l’agricultura tradicional i l’agricultura ecològica.

La promoció dels valors i pràctiques que afavorisquen el contacte i intercanvi intergeneracional i el coneixement i respecte a les diferències.

Acostar als veïns del barri la possibilitat de conrear els seus propis aliments i mantenir l’ús agrícola tradicional del que queda de l’horta de Benimaclet.

Enels Horts Urbans es reserva un espai sense plantació d’hortalisses que està destinat a zona comuna. En el mateix està situada la muntanya mirador i un terreny pla d’esplai amb 3 palmeres, que són arbres catalogats protegits, i que quedaran a cura dels Horts.
2.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE LES PARCEL·LES.
El nombre total de parcel·les a adjudicar en aquesta fase és de 60, tenint 44 d’elles una superfície mitjana d’uns 49 m2, 8 tenen uns 60 m2, i altres 8 més són d’aproximadament uns 70 m2, estant dotadestotes d’una entrada d’aigua comuna per a reg.
El requisit imprescindible per a poder ser adjudicatari d’una parcel·la dels horts és la de ser membre de l’Associació de Veïns de Benimaclet (d’ara endavant A. de VV.) i estar al corrent del pagament de les quotes. Només s’adjudicarà una parcel·la per sol·licitant, i en cas que hi haja una sol·licitud col·lectiva, almenys el titular primer de l’adjudicació haurà de ser membre de l’Associació de Veïns i estar al corrent del pagament de les quotes.
Una vegada adjudicada la parcel·la, cada usuari emplenarà un document on figurarà amb nom i cognoms, nº de membre de la A. de VV. i adreça actual, obligant-se al compliment de les normes d’ús i funcionament detallats en el Reglament propi dels Horts.
2.1 Criterisper a l’adjudicació inicial.
Per a l’adjudicació inicial de les parcel·les s’atendrà a l’ordre de recepció del primer pagament (mínim del 50%) de la quota, tenint dret a triar en primer lloc qui primer haja realitzat l’ingrés. En el cas que hi haguera méssol·licitants que parcel·les disponibles es formarà una llista d’espera. El pagament de la quota té per objecte sufragar totes les despeses de condicionament del solar, per a deixar-ho en condicions suficients per al seu cultiu amb dret d’aigua col·lectiui que se sotmet a les condicions de funcionament de la Real Sèquia de Mestalla.
3.-CESSIÓ D’ÚS I RESOLUCIÓ.
Una vegada adjudicada i acceptada la parcel·la, i complits els requisits de concessió de la mateixa per part de l’adjudicatari, aquest podrà accedir a la mateixa en règim de “cessió d’ús” per un període màxim de vint anys a explicar des de la seua adjudicació o, en defecte d’açò, des que puga accedir a treballar en la parcel·la.
No obstant l’anterior,aquest termini de cessió d’ús quedaràen suspens en el cas que, en executar-se el PAI i dins del projecte de parc, es reajustara la superfície i en produir-se l’adaptació dels horts no es poguera romandre en els terrenys, renunciant els adjudicataris afectats a qualsevol tipus d’indemnització.
L’Associació de Veïns de Benimaclet, a proposta de la Gestora dels Horts, podrà anul·lar aquesta cessió d’ús a l’adjudicatari de la parcel·la per incompliment de les normes, o per abandó del cultiu d’aquesta parcel·la sense causa justificada.
4.-GESTIÓ DELS HORTS: REGLAMENT DE RÈGIM INTERN.
Totes les qüestions relatives al govern dels Horts correspondran a una Gestora, formada per un mínim de sis i un màxim de deu representants dels adjudicataris de les parcel·les de l’Hort, més dos representants triats per la Junta Directiva de la A. de VV.de Benimaclet. La Gestora es renovarà periòdicament, en els termes establits en el Reglament, podent l’A. de VV. convocar elecció d’una nova Gestora a petició d’almenys un 25% dels adjudicataris de les parcel·les. L’A. de VV. podrà així mateix cessar ala Gestora en ple en cas de greu risc per al patrimoni o el bon nom de l’Associació de Veïns.
La Gestora té per missió vetlar pel bon funcionament de tot allò que estiga relacionat amb la utilització de les parcel·les i espais comuns, sent responsable quees complisca el Reglament intern. Tindrà plena autonomia per a decidir sobre el funcionament dels horts en els termes establits en aquest Reglament, així com sobre la contractació d’assessors, tècnics, o treballs especials, ben entès que totes les despeses resultants hauran de ser repartits mitjançant vessa entre els adjudicataris de les parcel·les i hauran de comptar amb el vistiplau de la Junta Directiva de la A. de VV.
Tots els acords de caràcter organitzatiu no contemplats en el Reglament hauran de ser traslladats a la Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Benimaclet, perquè en prengueu coneixement i aprovació.
4.1 ReglamentIntern.
El Reglament serà redactat per una comissió formada per representants dels adjudicataris i membres de la Junta Directiva de la A. de VV. En el mateix es regularan usos i funcionament de les parcel·les.
Una vegada redactat haurà de ser aprovat per la Junta Directiva de la A. de VV. i ratificat per l’Associació de Veïns en la següent assemblea ordinària que se celebre o en assemblea extraordinària convocada a aquest efecte, si aqueix any no se celebrara assemblea. D’igual manera es procedirà quan la Gestora propose una modificació substancial del Reglament.