Mecanisme d´elección de parcel.les (2014)

 

Mecanisme d’elecció de parcel·les

En aquesta segona fase s’adjudiquen 40 parcel·les d’uns 48 m2 cadascuna.

Per acord unànime de la Gestora dels Horts en la seua reunió del dimecres 23 d’abril de 2.014 s’aprova que s’assignen les parcel·les 61 i 81 als adjudicataris AMPA Carles Salvador i AMPA Pare Català, atès que els usuaris són xiquetes i xiquets; i la parcel·la 82 a l’adjudicatària Gloria Gómez García per a afavorir el seu accés a la parcel·la, ja que té una minusvalidesa.

L’elecció de parcel·la es realitzarà de la següent manera:

  • Els membres de la llista d’espera amb nombres de l’1 al 40 de la mateixa, excepte els tres que ja la tenen assignada segons s’indica abans, amb la documentació completa triaran les parcel·les per rigorós ordre de la llista d’espera.I després signaran el compromís amb el nº de parcel·la triada.

  • Si alguna persona no està present o representada, o no té la seua documentació completa, perd el seu dret a triar parcel·la en aquesta assemblea, però no el seu dret a la citada parcel·la. Triarà llavors el següent de la llista d’espera. Quedaran, si fóra el cas, tantes parcel·les sense assignar com a persones no presents o representades.

  • Els adjudicataris de parcel·les que no hagen pogut triar ho faran en la pròxima assemblea dels horts, en un termini màxim de dos mesos des d’aquesta assemblea d’adjudicació.

Mecanismo de elección de parcelas

En esta segunda fase se adjudican 40 parcelas de unos 48 m2 cada una.

Por acuerdo unánime de la Gestora dels Horts en su reunión del miércoles 23 de abril de 2.014 se aprueba que se asignen las parcelas 61 y 81 a los adjudicatarios AMPA Carles Salvador y AMPA Pare Català, dado que los usuarios son niñas y niños; y la parcela 82 a la adjudicataria Gloria Gómez García para favorecer su acceso a la parcela, ya que tiene una minusvalía.

La elección de parcela se realizará de la siguiente manera:

  • Los miembros de la lista de espera con números del 1 al 40 de la misma, excepto los tres que ya la tienen asignada según se indica antes, con la documentación completa elegirán las parcelas por riguroso orden de la lista de espera. Y luego firmarán el compromiso con el nº de parcela elegida.

  • Si alguna persona no está presente o representada, o no tiene su documentación completa, pierde su derecho a elegir parcela en esta asamblea, pero no su derecho a la citada parcela. Elegirá entonces el siguiente de la lista de espera. Quedarán, si fuera el caso, tantas parcelas sin asignar como personas no presentes o representadas.

  • Los adjudicatarios de parcelas que no hayan podido elegir lo harán en la próxima asamblea de los huertos, en un plazo máximo de dos meses desde esta asamblea de adjudicación.