Participació

 

 

Aquest document és una proposta d’aclariment de conceptes

per poder posar en marxa la implicació i participació actives de tots els hortolans i hortolanes

en el projecte Horts Urbans de Benimaclet:

descarrega´t el document

ZONES COMUNS DELS HORTS
Zona comú d’accès als horts, esplanada i muntanya.

Cada parcel·la disposa d’una zona de pas comú per accedir-hi: Són zones de pas comú:

Les sendes junt a la tanca metàl·lica, inclòs el muret de la sèquia de reg i l’espai entre aquesta i la tanca metàl·lica,
la senda o camí central divisori dels horts,
la senda al peu de la muntanya

No són zones de pas comú els cavallons entre parcel·les i, especialment, els cavallons que delimiten els canals de reg interiors dels Horts.

TREBALLS COMUNITARIS «NOMINATIUS»

Són treballs comunitaris nominatius aquells que són responsabilitat de persones concretes, de compliment necessari:

Cada parcel·la disposa d’una zona de canal de reg. És responsabilitat de l’adjudicatari/a del manteniment i neteja d’aquesta zona comú de la insfraestructura de reg.

És responsabilitat de l’adjudicatari/a de cada parcel·la el manteniment, neteja i accesibilitat de pas de la part de camí o senda colindant que li corresponga.

Torns de reg. Hortolans i hortolanes de totes les parcel·les dels horts participaran en les tasques de reg seguint l’ordre i indicacions establertes per la Gestora.

TREBALLS COMUNITARIS «GENÈRICS»

Són els treballs que es realitzen durant les «Jornades de treballs comunitaris» que periòdicament, segons les necessitats, organitza la Gestora.

També aquells que puntualment s’ organitzen per desenvolupar tasques concretes.

Aquests treballs seran voluntaris, tot i que es recomanarà la màxima participació per al bon funcionament dels Horts.

page1image26760
MOTIUS DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LA

Les parcel·les hauran d’estar cultivades de manera permanent dins el període agrícola. El no cultiu durant TRES (3) mesos, o no participar en els treballs comunitaris «nominatius» iniciarà el procediment de resolució de l’adjudicació.

TERMINIS

La Gestora acorda establir un periode de TRES mesos (3) de NO CULTIU d’una parcel·la per iniciar el procediment de resolució de l’adjudicació. Aquest termini començarà a comptar a partir de la data que la «Comissió de seguiment del Reglament dels Horts» informe a la Gestora.

En altres casos d’incompliment de les Normes de funcionament dels Horts, com ara la no participació en els treballs comunitaris «nominatius» o en casos de perjudici evident a la resta d’hortolanes i hortolans, el procediment de resolució de l’adjudicació comptarà a partir de la data que la «Comissió de seguiment del Reglament dels Horts» informe a la Gestora.

PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE PARCEL·LA

A partir de la data en que la «Comissió de seguiment del Reglament dels Horts» informe a la Gestora d’una situació d’abandó de parcel·la, s’enviarà una notificació per correu electrònic a l’adjudicatari/a per què en el termini de SET dies (7) subsane la situació.

En cas de negativa o falta de resposta es procedirà a la neteja comunitària de les parcel·les afectades. Si la situació d’abandó i perjudici per a la resta dels horts continua s’avisarà i es donarà un termini de 7 dies als adjudicataris/es una segona vegada per subsanar la situació. En cas de negativa o falta de resposta es procedirà a la neteja comunitària de la parcel·la afectada i durà aparellada la resolució immediata de l’adjudicació.

En el cas de la no participació en els treballs comunitaris «nominatius» o en casos de perjudici evident a la resta d’hortolanes i hortolans, els terminis seran els mateixos: 7 dies a comptar des de l’enviament del primer avís, 7 díes per al segon avís i, finalitzat aquest termini sense resposta, la resolució immediata de l’adjudicació.