Autorització

Autorització

En/Na…………………………………………………………………….., amb D.N.I. …………………., membre de la llista d’espera amb l’expedient nº ……… autoritze a En/Na ………………………………………………………………, amb D.N.I. …………………, perquè em represente en l’elecció de parcel·la dels Horts Urbans de Benimaclet en l’assemblea del dia 29 d’abril de 2014.

València, 29 d’abril de 2014


Signat: ………………………………………………………

 

Autoritzacio